Jumat, 02 Januari 2009

GEGURITAN, MACAPAT, CAMPURSARI

GEGURITAN

Tandha – tandhane geguritan :

1. Kapantha – pantha dadi bait utawa pada

2. Saben ukara ganti baris ( larikan = gatra )

3. Tetembungan lan ukarane ringkes, isine mentes lan ana bobote sastra.

4. Ekspresi lan rasa pangrasane penulis bebas.

5. Tema utawa underane crita angel dipahami

6. Ana sing nganggo purwakanthi (sajak) la nana sing ora nganggo.

Carane ngripta ( nganggit = ngarang ) geguritan :

1. Nemtokake tema utawa underane geguritan.

2. Kosentrasi kang seriyus kanggo golek imajinasi.

3. Milih tembung kang mentes lan ana bobote sastra.

4. Ngrakit ukara kang ringkes, dipantha – pantha dadi bait utawa pada.

5. saben ukara kanthi larikan (gatra).

6. Yen perlu nganggo purwakanthi (sajak) ben enak diwaca lan gampang diapalke.

7. Diwaca bola – bali kanggo ngukur cocok apa orane karo underane crita, lan aja nganti kaya gancaran kang dipantha – pantha dadi bait.

8. Menehi sesirah utawa judul.

Carane ngapresiasi geguritan :

1. Konsentrasi kang serius kanggo miwiti apresiasi.

2. Diwaca bola – bali kanthi lagu ( intonasi ), lafal ( ucapan) lan aksen (tekanan) kang bener.

3. Ngerti karep lan imajinasine penulis, senajan mung kira – kira.

MACAPAT

Pathokane tembang macapat.

1. Pocung : 12u – 6a – 8i – 12a

2. Maskumambang : 7u – 6a – 8i – 8a

3. Gambuh : 7u – 10u – 12i – 8u – 8o

4. Magatruh : 12u – 8i – 8u – 81 – 8o

5. Kinanthi : 8u – 8i – 8a – 8i – 8a – 8i

6. Asmaradana : 8i – 8a – 8e – 8a – 7a – 8u – 8a

7. Mijil : 10i – 6o – 10e – 10i – 6i – 6u

8. Pangkur : 8a – 11i – 8u – 7a – 12u – 8a – 8i

9. Durma : 12a – 7i – 6a – 7a – 8i – 5a – 7a

10. Sinom : 8a – 8i – 8a – 8i – 7i – 8u – 7a – 8i – 12a

11. Dhandhanggula : 10i – 10a – 8e – 7u – 9i – 7a – 6u – 8a – 12i – 7a

Tuladha Tembang macapat :

Pocung

Ngilmu iku kalakoni kanthi laku 12 u

Lekase lawan kas 6a

Tegese kas nyantosani 8i

Setya budya pangekese dur angkara. 12a

Asmaradana

Pratelane wong akrami 8i

Dudu bandha dudu rupa 8a

Hamung ati pawitane 8e

Luput pisan kena pisan 8a

Yen gampang luwih gampang 7a

Yen angel angel kalangkung 8u

Tan kena tinambak arta 8a

Gambuh

Sekar gambuh ping catur 7u

Kang cinatur polah kang kalantur 10u

Tanpa tutur katula tual katali 12i

Kadaluwarsa katutuh 8u

Kapatuh pan dadi awon 8o

Dhandhanggula

Pamitaku nimas sida asih 10 i

Atut runtut tansah reruntungan 10a

Ing sarina sawengine 8e

Datan ginggang sarambut 7u

Lamun adoh caket ing ati 9i

Yen cedhak tansah mulat 7a

Sida asih tuhu 6u

Pindha mimi lan mintuna 8a

Ayo nimas bareng hanetepi wajib 12i

Sida asih bebrayan 7a

TEMBANG CAMPURSARI

Tembang – tembang campursari kathah ingkang ngginakaken purwakanthi guru swara, punika supados sae menawi dipun mirengaken lan gampil dipun apalaken.

Tuladha Tembang campursari ingkang ngginakaken Purwakanthi guru swara :

Cintaku sekonyong – konyong koder.

Cintaku sekonyong – konyong koder

Karo kowe cah ayu sing bakul lemper

Lempere pancen Super

Resik tur anti laler

Yen dipangan neng sirah rasa mbliyer

………………………………………..

Ketar ketir ati tansah ketar ketir

Yen tak pikir aku kaya lampu senthir

Mobat – mabit sribat – sribit

Yen kena angina sing sumribit

……………………………….

Aja Sujana

Aku wis ngaku salah kandha sak nyatane

Saka ati ramung ana lambe

Geni sing neng ati

Enggal disirami

Ya ben adhem kaya dhek wingi

Mbok wis aja sujana

Aja nyeksa raga

Trisna kuwi mesthi ana godha

Mawa sing neng dhadha

Enggal dileremna

Ya ben tentrem kaya dhek semana

Ronce – ronce melati benange lawe

Pupus klapa sing ngelengke

Nganti tuwa aku isih trisna kowe

Senajan ana godha sepira akehe.

Kangen

Pitung sasi lawasé nggonku ngentèni

Mung sliramu wong bagus kang dadi ati

Rina wengi mung tansah tak impi-impi Jroning ati

kangenku setengah mati

Jenang gula ya mas ya mbok aja lali

Ngèlinana rikala jaman semana

Sliramu janji aku setya ngentèni

Lahir batin tresnaku setengah mati

Reff:

………………………………………………………………….

Tidak ada komentar: