Rabu, 18 November 2009

Cerkak kanthi irah - irahan "Pembantu"

Saking panyuwunanipun mas Aziz ingkang ngersakaken cerkak kanthi irah - irahan "Pembantu " asil karyanipun NK Widiastuti ingkang kaemot wonten ing kalawarti Jaya Baya, no 28 Maret 1999 saged panjenengan unduh wonten ngriki. unduh

Kamis, 12 November 2009

LAYANG IBER - IBER

  Layang iber - iber inggih menika layang ingkang wosipun perkawis pribadi, ingkang kaandharaken saged menapa kemawon gumantung kabetahanipun ingkang nyerat.

  layang lelayu inggih menika layang ingkang wosipun pawarta kematian.

  layang kitir inggih menika layang ingkang wosipun cekak aos menapa perlunipun lan dipunkintun lumantar pos.Tambah Gambar

  layang ulem atawi undhangan inggih menika layang menika atur dhateng tiyang sanes supados tiyang ingkang dipunulemi rawuh ing papan lan wkdal ingkang sampun katemtokaken.

  Tuladha layang iber -iber

  Kang pandonga marang anakku

  Irawan, Ing Jakarta

  Wiyose ngger, sarehne sok sasi ngarep iki adhimu arep disunatake, mula yen ora ana alangan sawiji apa kowe mulih sadurunge tanggal sepuluh, saperlu arep dakjak urun rembug.

  wasana banget ing pangarep - arepku, lan sapungkure layang iki kabeh kulawarga tansah ginanjar slamet.

  Parakan, 22 Nopember 2009

  Wong tuwamu:


  Suradi

  Tuladha layang kitir

  Katur Mas Bayu, ing dalem

  Wiyose mas, yen ndadekake keparenging penggalih lan ora pinuju kagem piyambak aku nyuwun ngampil kagunganmu sepedha motor, arep dakenggo tilik sedulur kang lagi lara ing rumah sakit Ngesti Waluya Parakan.

  Dene anggonku mbalekake mengko bengi.

  Parakan, 22 Nopember 2009

  Adhimu :


  Sunaryo